Nghị định 127/2014/NĐ-CP Quy định về điều kiện tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2015 gồm 04 chương 18 điều quy định chi tiết về điều kiện tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, thay thế nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013. 
Hồ sơ quan trắc môi trường
Về cơ bản NĐ 127 không có nhiều thay đổi so với NĐ 27. Nội dung cơ bản của NĐ 127 được tóm tắt như sau: 

#1: Nghị định 127 đã bỏ điều 4 – Các hành vi bị cấm trong nghị định số 27/2013/NĐ-CP

#2: Giải thích thuật ngữ 

Hoạt động QTMT bao gồm hoạt động quan trắc tại hiện trường và hoạt động phân tích môi trường: 
 • Hoạt động lấy mẫu, đo, thử nghiệm và phân tích các thông số ngay tại hiện trường hoặc bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu về để phân tích các thông số tại phòng thí nghiệm.
 • Hoạt động phân tích môi trường: Các hoạt động xử lý mẫu và phân tích các thông số trong phòng thí nghiệm.

#3: Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ QTMT trong lĩnh vực quan trắc hiện trường và lĩnh vực phân tích môi trường (Quy định tại điều 8 và điều 9 nghị định 127/2014/NĐ-CP)

Bao gồm:
 • Có giấy Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Đủ điều kiện nhân lực thực hiện (Quy định tại điều khoản 2 điều 8 );
 • Có đầy đủ trang thiết bị, phương pháp, cơ sở vật chất.

#4: Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường – Quy định tại mục 2 điều 12 nghị định 127/2014/NĐ-CP

Số lượng hồ sơ gồm 02 bộ, mỗi bộ hồ sơ bao gồm:
 • 01 bản chính văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ QTMT (Mẫu số 1 phụ lục nghị định 127/2014/NĐ-CP).
 • 01 bản chính hồ sơ năng lực (Mẫu số 2 phụ lục nghị định 127/2014/NĐ-CP).
 • Hồ sơ đề nghị chứng chận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ QTMT chỉ có giá trị trong thời gian 06 tháng kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ.

#5: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ QTMT – Quy định tại điều 12 nghị định 127/2014/NĐ-CP

Tổ chức xin cấp giấy chứng nhận nộp hồ sơ đề nghị gia hạn trước khi giấy chứng nhận hết hiệu hiệu lực ít nhất 03 tháng. 
Hồ sơ đề nghị gia hạn lập thành 02 bộ bao gồm: 
 • 01 bản chính văn bản đề nghị gia han theo mẫu 03 phụ lục nghị định 127/2014/NĐ-CP.
 • 01 bản chính hồ sơ năng lực theo mẫu 02 phụ lục nghị định 127/2014/NĐ-CP.

#6: Các trường hợp cấp lại giấy chứng nhận – Quy định tại khoản 1 điều 14 nghị định 127/2014/NĐ-CP 

Hồ sơ bao gồm:
 • Giấy chứng nhận đã cấp bị mất;
 • Giấy chứng nhận bị rách nát, hư hỏng không sử dụng được.

#7: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận - Quy định tại mục 2 điều 14 nghị định 127/2014/NĐ-CP

 • Trường hợp hồ sơ đã gửi Bộ Tài nguyên vẫn còn giá trị (trong thời gian 06 tháng kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ). Tổ chức lập và gửi 01 bản chính văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận theo mẫu số 05 phụ lục nghị định 127/2014/NĐ-CP.
 • Trường hợp hồ sơ đã gửi Bộ Tài nguyên không còn giá trị (quá 06 tháng kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ) tổ chức lập thành 02 bộ hồ sơ. Mỗi bộ bao gồm 01 bản chính văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ QTMT (Mẫu số 5 phụ lục nghị định 127/2014/NĐ-CP) và 01 bản chính hồ sơ năng lực (Mẫu số 2 phụ lục nghị định 127/2014/NĐ-CP). 
Lê Liên tổng hợp