CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC ĐTM - BẮT BUỘC HAY KHÔNG?

      Ngày 05/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP  sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
      Điều 4 của Nghị định nêu rõ "Bãi bỏ Điều 9 và Điều 13 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP Ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành các quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường"
Cụ thể các điều đã được bãi bỏ như sau (trích Nghị định 18/2015/NĐ-CP)
       Điều 9: Điều kiện của tổ chức thực hiện đánh giá môi trường chiến lược
1. Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoach, tổ chức dịch vụ tư vấn khi thực hiện đánh giá môi trường chiến lược phải đảm bảo các điều kiện dưới đây:
a. Có cán bộ thực hiện đánh giá môi trường chiến lược đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 điều này;
b. Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ cho việc đánh giá môi trường chiến lược; trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực.
2. Cán bộ thực hiện đánh giá môi trường chiến lược phải có trình độ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá môi trường chiến lược
3. Bộ tài nguyên và Môi trường quản lý việc đào tạo, cấp chứng chỉ tư vấn đánh giá môi trường chiến lược
     Điều 13: Điều kiện của tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường
1. Chủ dự án, tổ chức tư vấn khi thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có đủ các điều kiện dưới đây:
a. Có cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 điều này;
b. Có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên
Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ cho việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực.
2. Cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có trình độ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường đúng chuyên ngành.
3. Bộ tài nguyên và Môi trường quản lý việc đào tạo, cấp chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường.
       LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN ĐƯỢC SỰ TƯ VẤN VỀ CÁC THỦ TỤC HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG!
Chúng tôi sẽ làm tất cả để có thể đem đến sự tư vấn tốt nhất cho các bạn.
 Bởi chúng tôi trẻ và chúng tôi không bao giờ biết từ bỏ !!!