QUAN TRẮC HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG - YẾU TỐ KHÔNG THỂ THIẾU!1. QUAN TRẮC HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

“Quan trắc hiện trạng môi trường” là việc chủ đầu tư cần có quá trình theo dõi có hệ thống (hàng quý, hàng năm, liên tục) các thành phần môi trường, các thông số tác động đến môi trường cung cấp cho cơ quan nhà nước để cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đến môi trường
2. ĐỐI TƯỢNG PHẢI THỰC HIỆN BÁO CÁO QUAN TRẮC HTMT

Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân đều phải thực hiện chương trình quan trắc hiện trạng môi trường trên địa bàn quốc gia, tỉnh, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đều phải thực hiện.

3. LẬP BÁO CÁO QUAN TRẮC HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NHƯ THẾ NÀO?

+ Các thông tin chung về dự án và các đối tượng tự nhiên, kinh tế, xã hội xung quanh khu vực dự án
+ Kết quả của các chương trình quan trắc
+ Đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu về môi trường, chất lượng môi trường khu vực, chất lượng môi trường giữa các năm.
+ Đánh giá các thông số môi trường so sánh với quy chuẩn.
+ Báo cáo Quan trắc hiện trạng môi trường được thực hiện theo các biểu mẫu tại Phụ lục 5 Thông tư 43/2015/TT-BTNMT về Báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.
+ Tần suất thực hiện báo cáo quan trắc hiện trạng được quy định tại Thông tư 31/2016/TT-BTNMT.

4. TẠI SAO PHẢI THỰC HIỆN BÁO CÁO QUAN TRẮC HTMT?

Theo các điều khoản quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các cơ sở không thực hiện hoặc thực hiện không đúng việc giám sát, quan trắc hiện trạng môi trường, không báo cáo có thể bị phạt lên tới 50.000.000 đồng và có thể bị đình chỉ hoạt động đến 6 tháng.

          LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN ĐƯỢC SỰ TƯ VẤN VỀ CÁC THỦ TỤC HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG!