Tư vấn lập hồ sơ đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

#1. Đối tượng đăng ký chủ nguồn thải

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh dịch vụ có phát sinh Chất thải nguy hại thì cần phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại và quản lý chất thải nguy hại theo quy định của Luật bảo vệ môi trường. 
 Sổ chủ nguồn chất thải nguy hại

#2. Mô tả công việc 

  • Khảo sát thực tế sản xuất, kinh doanh, thu thập thông tin tài liệu liên quan đến quy trình sản xuất kinh doanh của cơ sở.
  • Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất. 
  • Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh của cơ sở. 
  • Xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các loại chất thải khác.
  • Xác định mã đăng ký của các loại chất thải nguy hại.
  • Thiết kế, xây dựng kho lưu giữ chất thải nguy hại
  • Lập hồ sơ trình cơ quan chức năng kiểm tra cấp sổ.