Tư vấn lập hồ sơ đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

#1. Đối tượng đăng ký chủ nguồn thải

1.1 Đối tượng đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại

A. Đối tượng phải thực hiện

Theo thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại thì các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại thì cần phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại và quản lý chất thải nguy hại theo quy định của Luật bảo vệ môi trường.
Đối tượng cần phải thực hiện đăng ký sổ chủ nguồn CTNHH

 B. Các đối tượng không phải thực hiện

Các đối tượng không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mà chỉ phải đăng ký bằng báo cáo quản lý CTNH định kỳ:
 • Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 (một) năm
 • Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600 (sáu trăm) kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (sau đây gọi tắt là Công ước Stockholm)
 • Cơ sở dầu khí ngoài biển

1. 2. Nguyên tắc xác định chủ nguồn thải CTNH

 • Việc xác định chủ nguồn thải CTNH để đăng ký chủ nguồn thải và quản lý CTNH phải căn cứ vào nơi phát sinh CTNH;
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh CTNH bên ngoài cơ sở của mình phải có văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân quản lý nơi phát sinh về việc lựa chọn giữa một trong hai đối tượng này để đăng ký chủ nguồn thải CTNH trừ trường hợp CTNH phát sinh do sự cố hoặc trường hợp bất khả kháng;
 • Chủ nguồn thải CTNH được đăng ký chung cho các cơ sở phát sinh CTNH do mình sở hữu hoặc điều hành trong phạm vi một tỉnh hoặc được lựa chọn một điểm đầu mối để đại diện đăng ký chung đối với cơ sở phát sinh CTNH có dạng tuyến trải dài trên phạm vi một tỉnh.
Nguyên tắc xác định chủ nguồn CTNHH

#2: Bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn CTNHH

1. Hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH:
 • Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo thông tư số 36/2015/TT-BTNMT;
 • 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương;
 • Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH theo hướng dẫn tại điểm 5.2 Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư.
2. Hồ sơ đối với trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư này được thay thế bằng báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư.

#3. Trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký sổ chủ nguồn CTNHH 

 • Khảo sát thực tế sản xuất, kinh doanh, thu thập thông tin tài liệu liên quan đến quy trình sản xuất kinh doanh của cơ sở.
 • Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất. 
 • Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh của cơ sở. 
 • Xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các loại chất thải khác.
 • Xác định mã đăng ký của các loại chất thải nguy hại.
 • Thiết kế, xây dựng kho lưu giữ chất thải nguy hại
 • Lập hồ sơ trình cơ quan chức năng kiểm tra cấp sổ.
 • Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra tính hợp lệ của bộ hồ sơ. Trong vòng 5 ngày sẽ thông báo cho đơn vị tư vấn và chủ đầu tư để sửa chữa và bổ sung. Trường hợp sửa đổi vẫn không hợp lệ, sẽ phải thực hiện lại bộ hồ sơ.
Phân loại chất thải nguy hại là điều cần thiết

#4: Trường hợp không phải thực hiện đăng ký sổ chủ

Trường hợp không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư 36/2015/BTNMT, phải làm công việc sau:
 • Chủ nguồn thải CTNH lập báo cáo quản lý CTNH lần đầu theo quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư và nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường;
 • Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản tiếp nhận ngay khi nhận được báo cáo quản lý CTNH. Văn bản tiếp nhận này hoặc giấy xác nhận của đơn vị có chức năng chuyển phát bưu phẩm kèm theo một bản sao báo cáo quản lý CTNH lần đầu nêu trên có giá trị tương đương Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.
Để được tư vấn các thủ tục môi trường nhanh chóng hãy để lại thông tin ở biểu mẫu hoặc liên hệ ngay để được tư vấn giải quyết kịp thời!