Báo cáo hiện trạng môi trường

Báo cáo hiện trạng môi trường là báo cáo định kỳ về hiện trạng môi trường của cơ sở sản xuất kinh doanh đúng tuần suất và vị trí quy định.Theo quy định hiện nay, các cơ sở phải nộp cho cơ quan quản lý môi trường tối thiểu một năm 02 lần. Báo cáo 06 tháng đầu năm nộp chậm nhất là ngày 15/7 và Báo cáo 06 tháng cuối năm nộp chậm nhất là 15/1 năm sau. Tuy nhiên tùy vào quy mô hoạt động và mức độ ảnh hưởng đến môi trường của đơn vị mà cơ quan quản lý về môi trường có thể yêu cầu cụ thể số lần nộp báo cáo hiện trạng môi trường trong một năm.
Dịch vụ quan trắc môi trường

 Trình tự các bước: 

  • Thu thập thông tin từ cơ sở cần lập báo cáo
  • Quan trắc môi trường theo nội dung đã cam kết và phải phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật
  • Tập hợp thông tin, tài liệu viết báo cáo
  • Trình ký hồ sơ chủ đầu tư
  • Nộp cho cơ quan quản lý về môi trường.

Nội dung báo cáo bao gồm: 

  • Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong giai đoạn cần báo cáo;
  • Các hoạt động quản lý, giám sát, bảo vệ môi trường đã thực hiện trong giai đoạn cần báo cáo;
  • Đánh giá hiện trạng nước thải, khí thải, chất thải rắn thông qua kết quả quan trắc môi trường trong khoảng thời gian cần lập báo cáo;'
  • Các phụ lục gồm có: Kết quả quan trắc môi trường, các giấy tờ có liên quan theo quy định nếu có.
Quan trắc môi trường nước thải
Quan trắc môi trường nước thải
Quan trắc môi trường không khí xung quanh
Quan trắc tiếng ồn
Để lại thông tin tại Biểu mẫu hoặc liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn hồ sơ quan trắc môi trường nhanh nhất!