ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG1. Doanh nghiệp đánh giá tác động môi trường ý nghĩa và đối tượng
Đánh giá tác động môi trường (ĐTM )- EIA: (Environmental Impact Assessment) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực/tiêu cực của một dự án đầu tư được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội hoặc ĐTM là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó (Theo khoản 23, điều 3 giải thích từ ngữ, Chương I Quy định chung, luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13).
Việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là cơ sở để doanh nghiệp biết rõ hơn về hiện trạng chất lượng môi trường của mình, hợp thức hóa quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển KT-XH đi đôi với bảo vệ môi trường, từ đó có thể đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả nhằm đạt được các Tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Hơn nữa kết quả giám sát chất lượng môi trường sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá về công tác bảo vệ môi trường của Cơ sở. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM
Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường ĐTM được quy định tại phụ lục II nghị đinh số 18/2015/NĐ-CP (quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường). Tại phụ lục II này bao gồm nhóm các dự án về xây dựng, nhóm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng, dự án về giao thông, dự án về điện tử, năng lượng, phóng xạ, dự án liên quan đến thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt, dự án về thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, dự án về dầu khí, dự án về xử lý, tái chế chất thải, dự án về cơ khí, luyện kim, dự án chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ, … và các dự án khác.
Trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải tiến hành tham vấn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi thực hiện dự án, các tổ chức và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bới dự án; Lưu ý: Nếu doanh nghiệp đã đi vào hoạt động mà chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM hãy tiến hành lập bổ sung ngay đề án bảo vệ môi trường chi tiết để tránh vi phạm pháp luật.
2. Các giấy tờ thiết để lập ĐTM
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập cơ sở, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương.
- Thuyết minh dự án đầu tư hoặc nghiên cứu tiền khả thi/giấy tờ khác có giá trị tương đương; - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp hoặc giấy tờ thuê đất hoặc giấy tờ tương đương;
- Bản vẽ hiện trạng, tổng thể, bố trí phân khu chức năng, thoát nước cùng các giấy tờ, công văn xin thỏa thuận cấp thoát nước;
- Bản vẽ hệ thống xử lý khí thải, nước thải, thuyết minh hệ kèm theo (nếu có);
- Các giấy tờ, công văn, quyết định khác có liên quan tới dự án (nếu có).
3. Nội dung công việc ĐTM
- Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH;
- Quan trắc môi trường (lấy mẫu phân tích môi trường, đo đạc các chỉ tiêu môi trường);
- Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án; - Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án;
- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh;
- Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án;
- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án; - Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường;
- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án;
- Xây dựng chương trình giám sát môi trường;
- Tổng hợp thông tin, số liệu lập ĐTM;
- Tham vấn ý kiến UBND phường nơi thực hiện dự án;
- Nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý về môi trường;
- Bảo vệ nội dung hồ sơ trước hội đồng thẩm định và các đoàn kiểm tra;
- Hoàn thiện hồ sơ, nộp cơ quan quản lý, chờ lấy kết quả.
4. Vi phạm về lập và các vấn đề liên quan ĐTM
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014 Căn cứ Nghị định 179/2013/NĐ – CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường; Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh khi bị thanh kiểm tra mà không đáp ứng đầy đủ thủ tục thực hiện ĐTM, chương trình giám sát môi trường cơ sở chú ý:
- Phạt tiền từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định;
- Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định;
- Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định (về vị trí, tần suất hoặc thông số giám sát môi trường);
- Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi báo cáo sai sự thật cho cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường về kế hoạch quản lý môi trường hoặc những điều chỉnh, thay đổi các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường;
Và nhiều mức phạt khác,…
Ngoài mức phạt trên, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở hoặc đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung từ 3 tháng đến 6 tháng đối và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải xây lắp công trình xử lý môi trường đạt quy chuẩn kỹ thuật; buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính
http://1.bp.blogspot.com/-thj1Bvr_az0/U3q3pUQKt4I/AAAAAAAABPc/qi9aElwLkNA/s1600/datmuasp.png