KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. THỰC HIỆN KẾ HOACH MÔI TRƯỜNG
1.1. Luận Việc lập Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) là cơ sở để doanh nghiệp biết rõ hơn về hiện trạng chất lượng môi trường của mình, hợp thức hóa quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển KT-XH đi đôi với bảo vệ môi trường, từ đó có thể đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả nhằm đạt được các Tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Hơn nữa kết quả giám sát chất lượng môi trường sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá về công tác bảo vệ môi trường của Cơ sở. 1.2. Đối tượng thực hiện KHBVMT
Theo khoản 1 điều 18 Chương V kế hoạch bảo vệ môi trường của nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định như sau: - Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định này. - Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ cở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại phụ lục IV nghị định18/2015/NĐ-CP không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định này 2. TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG THỰC HIỆN KHBVMT 1. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận. 2. Trường hợp xảy ra sự cố môi trường phải dừng hoạt động, thực hiện biện pháp khắc phục và báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án hoặc cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có liên quan.
 3. Hợp tác và cung cấp mọi thông tin có liên quan cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường kiểm tra, thanh tra. 4. Lập và đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các trường hợp sau: a) Thay đổi địa điểm; b) Không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận. 5. Trường hợp dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thay đổi tính chất hoặc quy mô đến mức thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ đầu tư dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và gửi cho cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. 3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ GIẤY TỜ CẦN THIẾT TRONG VIỆC LẬP KHBVMT 3.1. Nội dung thực hiện bên tư vấn Khảo sát thực địa thu thập thông tin, tài liệu về điều kiện tự nhiên, KTXH; Quan trắc môi trường (lấy mẫu phân tích môi trường, đo đạc các chỉ tiêu môi trường); Tổng hợp thông tin, số liệu lập báo cáo; Nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý về môi trường; Bảo vệ nội dung hồ sơ trước hội đồng thẩm định và các đoàn kiểm tra; Hoàn thiện hồ sơ, nộp cơ quan quản lý, chờ lấy kết quả. 3.2. Giấy tờ cần thiết Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ tương đương (bản sao công chứng); Thuyết minh dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp hoặc giấy tờ thuê đất hoặc giấy tờ tương đương; Sơ đồ mặt bằng tổng thể; sơ đồ hệ thống cấp thoát nước cùng các giấy tờ, công văn xin thỏa thuận cấp thoát nước; Bản vẽ hệ thống xử lý khí thải, nước thải (nếu có); Các giấy tờ, công văn, quyết định khác có liên quan tới dự án (nếu có) 4. Vi phạm về lập và các vấn đề liên quan kế hoạch bảo vệ môi trường Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014 Căn cứ Nghị định 179/2013/NĐ – CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường; Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh khi bị thanh kiểm tra mà không đáp ứng đầy đủ thủ tục thực hiện KHBVMT, chương trình giám sát môi trường cơ sở chú ý: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định (về vị trí, tần suất hoặc thông số giám sát môi trường); Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định; Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện tất cả các nội dung cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Và nhiều mức phạt khác,… Ngoài mức phạt trên, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở hoặc đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung từ 1 tháng đến 6 tháng đối và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải xây lắp công trình xử lý môi trường đạt quy chuẩn kỹ thuật; buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính